Sbor dobrovolných hasičů

    

    Sbor dobrovolných hasičů Přísnotice (SDH) je organizační jednotkou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka (SH ČMS), v níž jsou bezprostředně realizovány, především působností výkonnou a prováděcí, cíle sdružení, práva, povinosti a zájmy členů sdružení.

    SDH v rosahu vymezeném stanovami SH ČMS v příslušném územním obvodu analyzuje, koncipuje, koordinuje, metodicky řídí, organizačně zabezpečuje a realizuje zejména součinost jmenovitě na úseku požární ochrany s orgány obce, s veřejností, fyzickými a právnickými osobami a vnitřní činnost a záležitosti.

    SDH je tvořen členskou základnou a volenými orgány sboru kterými jsou: valná hromada, výbor sboru, starosta sboru, velitel sboru a vedoucí zájmových kolektivů.

    SDH vlastní majetek a je vybaven nezbytným majetkem sdružení, který užívá a s nímž je oprávněn za stanovených podmínek disponovat a který je povinen spravovat a chránit. Dále je povinen přispívat na činnost SH ČMS ročně základní částkou schválenou shromážděním starostů okresního sdružení hasičů(OSH) a dodatečnou částkou schválenou shromážděním delegátů sborů.

    SDH se bezprostředně zúčastňuje požární ochrany obce, veřejných a dalších prostor, fyzických a právnických osob, zejména podílením se na:

- poradenské činnosti,

- na činnosti preventivních požárních hlídek, zvláště v situacích zvýšeného požárního nebo jiného obecného nebezpečí a mimořádných událostí, při větších shromážděních osob a při ostraze nebo dohledu nad objekty a zařízením s vyšším požárním nebezpečím,

- na výstavbě, udržování, zkouškách a kontrolách zařízení, prostředků a pomůcek určených k signalizaci a ochraně před požáry, anebo určených k zásahům proti nim a jiným mimořádným událostem,

- na osvětové, preventivně výchovné a vzdělávací činnosti zaměřené na předcházení požárům jiným mimořádným událostem a postupům při zasahováním proti nim,

- na činnosti zásahových jednotek při požáru nebo jiné mimořádné události a při odstraňování škodlivých následků takových událostí, popřípadě při jiných událostech a situacích, při kterých mohlo být užito sil a prostředků hasičské techniky,

- na vyhledávání zejména členů zásahových jednotek a na aktivním výchovném působení na mládež též s cílem získat ji pro aktivní činnost ve sboru.

  

    Úkoly výše uvedené jsou základní a k naplnění poslání sboru směřuje ještě řada úkolů dalších. Činnost sboru je zajišťována především nezištnou a obětavou prací členů. Na podporu svých aktivit může sbor vyvíjet výdělečnou a podnikatelskou činnost za předpokladu dodržení obecných platných právních předpisů.

    Účast sboru na požární ochraně je zpravidla vymezena příslušnými plány požární ochrany a zajišťována příslušnými smlouvami, které mj. mají zahrnovat úpravu náhrady nákladů sborů spojených s touto účastí a závazky obce, fyzických nebo právnických osob týkající se náhrady škody, pokud je sboru nebo jeho členům způsobena v souvislosti s touto účasti.

    V naléhavých a neodkladných případech sbor účast realizuje i mimo plány či mimosmluvně, a to i mimo obvod své působnosti.

    Ve své vnitřní činnosti a záležitostech sbor přiměřeně a podle svých možností pečuje o kulturní, osvětovou, vzdělávací, soutěžní, sportovní, brannou, turistickou, zábavní a jinou zájmovou činnost svých členů, příslušníků jejich rodin a popř. i širší veřejnosti. Přitom zvláště dbá o udržování tradic sboru a o zachování dokladů a pamětihodností vztahujících se k jeho historii a také dobrovolnou prací svých členů přispívá k ochraně a zlepšování životního prostředí a podílí se na humanitární pomoci.

    Sbor si váží svých členů, dbá o pověst každého svého člena a celého sdružení. Je-li tato pověst porušena, je povinen působit k nápravě, včetně použití právních prostředků.

    Působnost sbor uskutečňuje co možná ve spolupráci s jinými sbory, zejména sousedícími, s okrskovými  nebo okresními orgány.

    

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode