Jednotka sboru dobrovolných hasičů 

Výtah ze zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně.    

Obec zřizuje a spravuje Jednotku Sboru Dobrovolných Hasičů obce (JSDH). Velitele této jednotky, po vyjádření hasičského záchranného sboru kraje k jeho způsobilosti vykonávat funkci velitele, jmenuje a odvolává starosta obce. Přihlíží přitom k návrhu občanského sdružení působícího na úseku požární ochrany.

Občanská sdružení, např. Sbor Dobrovolných Hasičů (SDH), veřejně prospěšné organizace a jiné orgány a organizace působící na úseku požární ochrany pomáhají při plnění úkolů na úseku požární ochrany zejména tím, že:

- pomáhají vyhledávat členy jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí,

- podílejí se na odborné přípravě členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí,

- podílejí se se souhlasem vlastníka na provádění údržby, oprav požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a objektů požární ochrany, včetně vodních zdrojů,

- podílejí se na činnosti směřující k předcházení požárům, zejména na preventivně výchovné činnosti mezi občany a mládeží,

- podílejí se na ediční a publikační činnosti a na dokumentaci historie požární ochrany a hasičstva.

 

Obec v samostatné působnosti na úseku požární ochrany:                                                                                                                                                                                      

- zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce(JSDH), která provádí hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech a plní další úkoly podle zvláštního právního předpisu ve svém územním obvodu.                                                                                             

 - udržuje akceschopnost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce,

 - zabezpečuje odbornou přípravu členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce,                                                  

 - zabezpečuje materiální a finanční potřeby jednotky sboru dobrovolných hasičů obce a požární ochrany,                    

 - zajišťuje péči o členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, jakož i péči o zaměstnance zařazené v jednotkách hasičských záchranných sborů podniků, členy jiných jednotek sborů dobrovolných hasičů obce nebo podniků, popřípadě i o osoby vyzvané k poskytnutí osobní pomoci, jestliže zasahují za ztížených podmínek nebo u déle trvajícího zásahu na území obce

 - poskytuje náhradu ušlého výdělku členu jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, který se ve své pracovní době nebo v době, ze které mu plyne příjem z podnikání nebo jiné samostatně výdělečné činnosti, zúčastní zásahu při požáru nebo jiných záchranných prací při živelních pohromách nebo jiných mimořádných událostech nebo nařízeného cvičení anebo nařízené odborné přípravy,                                                                                          

 - zabezpečuje a hradí pro členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce preventivní zdravotní prohlídky                    

 - zabezpečuje výstavbu a údržbu objektů požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, zejména pro potřeby svého územního obvodu,                            

 - zpracovává stanovenou dokumentaci požární ochrany, 

 - zřizuje ohlašovnu požárů a další místa, odkud lze hlásit požár,

 - zabezpečuje zdroje vody pro hašení požárů a jejich trvalou použitelnost a stanoví další zdroje vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti,

 - umožňuje dislokaci jednotek hasičského záchranného sboru v katastrálním území obce podle nařízení kraje a přispívá na provoz a vybavení těchto jednotek,

 - spolupracuje se sousedními obcemi při plnění úkolů k zabezpečení požární ochrany; za tím účelem mohou obce soustřeďovat finanční prostředky,

 - organizuje preventivně výchovnou činnost,

 - obecně závaznou vyhláškou vydává požární řád obce a stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob.  

 - zajišťuje účast velitelů a strojníků jednotky sboru dobrovolných hasičů obce na jejich odborné přípravě,

 - zajišťuje úkoly požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu,

 - zabezpečují podle požárního poplachového plánu kraje hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech mimo svůj územní obvod,

 - zabezpečují akceschopnost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce k zásahům mimo svůj územní obvod,

 - na základě nařízení kraje, kterým se stanoví podmínky plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany, zabezpečují nepřetržitou pracovní pohotovost mimo pracoviště v počtu nejméně jednoho požárního družstva o sníženém početním stavu(1+3).

 

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode