Historie

    Dne 4. února 1904 se sešlo na popud p. Jana Langa, obchodníka z Přísnotic /na dohodě/, několik přísnotických občanů a začali jednat o založení sboru dobrovolných hasičů v Přísnoticích. Přes mnoho překážek, nesnází a nepřízeň obecního zastupitelstva bylo 25. února 1904 povoleno založit náš sbor. Žádosti také vyhovělo c. k. místodržitelství a 7. března 1904 schválilo stanovy. 

 

 

 

 

    První valná hromada byla svolána dne 30. května, kde se přihlásilo 27 členů činných a 21 členů přispívajících. Byl zvolen první výbor ve složení:

            předseda: Martin Lang

            místopředseda: Matěj Lang

            jednatel: Leopold Krejčí

            pokladník: Karel Lang

            náčelník: Jan Lang

    V červnu byla zakoupena první stříkačka a výzbroj od firmy R. A. Smekal. Sbor byl zařazen do hasičské župy okresu hustopečského a při prvním výcviku pomáhali bratři z Uherčic. V roce 1906 bylo postaveno opět po mnoha bojích se zastupitelstvem hasičské skladiště, které je v této podobě dodnes. V r. 1907 byla ustavena židlochovická hasičská župa a náš sbor tam byl převeden. Rok na to už sbor pořádal první veřejné okrskové cvičení.

    Jak vidíte, první léta sboru jsou velice pohnutá a plna poctivé práce. Velká rána pro sbor přišla v r. 1914, kdy odešlo do I. světové války 21 bratrů a nevrátilo se jich 10. V té době byli přijímáni za členy chlapci mladší 18 let.

    Sbor  byl v dalších letech velice aktivní. V roce 1923 byli založeni při sboru samaritáni. V roce 1926 byl zakoupen prapor na splátky, který byl slavnostně vysvěcen za účasti okolních spolků. Sbor  měl velice aktivní divadelní soubor, pořádal několik představení za rok. Nezapomínali ani na pravidelná cvičení a protože v té době dost často hořelo, jezdili pomáhat i do okolí. Do r. 1930 se zúčastnili zhruba 20 požárů. Pro větší ochranu před požárem byly již v r. 1932 zakoupeny první hasící přístroje, které byly umístěné v hospodě u Beranů. Sbor byl v té době pokrokově vedený a v roce třicetiletého výročí založení náš kronikář píše:

    "Co se práce organizační týče, veden byl sbor i přes válku dobře, ruch organizační byl velice živý, činnost přímo vzorná, ve výcviku technickém je sbor na prvním místě v župě."

    Naši otcové vedli sbor velice přísně. Na pravidelných valných hromadách byly často za špatné vedení sboru voleni noví představitelé a za špatné chování členů na veřejnosti dávali důtky nebo vyloučili ze sboru. Proto mohli už v r. 1935 uvažovat o koupi motorové stříkačky, kterou jim předvedli zástupci firmy Hrček a Neugebaur z Brna - Králova Pole. Po dohodě na splátkách bylal rok na to předána a v létě slavnostně vysvěcena. Kmotrou byla p. Štěpánka Flodrová, která přispěla darem 1.500,- Kč. V té době již začínal strašák II. světové války, byl sestaven protiplynový a protiletecký výbor, který vedl řídící učitel Hainige. Byl také založen ženský sbor a dodatečně také dorost. Starostou byl Jan Krejčí, náčelníkem Štěpán Novotný, hospodářem Cyril Drexler, zbrojířem Leopold Čaloud. Sbor měl 19 členů činných a 83 členů přispívajících.

    Dne 15. března 1939 dochází k obsazení Čech německým vojskem, pro sbor a pro všechny občany přichází těžká doba. Podle zápisu ve staré kronice ještě píše náš kronikář Jan Krejčí o prvním zásahu motorové stříkačky při požáru v Žabčicích. Bylo použito 250 metrů hadic a velice dobře se stříkačka osvědčila.

       Tady nám, bohužel, kronika končí a máme na další dobu velice strohé zápisy. Sbor však nikdy nepřerušil svoji činnost, protože máme zápisy a několik potvrzení o pojištění. Podle dcery pana kronikáře, paní Ludvíkové, byla kronika přes válku uschována a pan kronikář se bál dělat zápisy. Víme ale, že v roce 1941 byl zvolen jednatelem bratr Šopf, který vystřídal p. Kozla. Byly zřízeny noční hlídky, které prováděli hasiči společně s ostatními občany.

    Další zápisy jsou z roku 1952 z výroční schůze od jednatele bratra Vodičky. V roce 1953 na valné hromadě byli zvoleni, předseda: Vilém Kučera, zástupce: Oldřich Novotný, jednatel: Karel Vodička, pokladník: Jan Flodr, výcvikový referent: Leopold Přichystal, kulturní referent: Václav Mulíček. Tento výbor také připravil oslavy padesátiletého výročí, které začaly už v 6 hodin ráno a pokračovaly vztyčením vlajky, přivítáním hostů, položením věnce u pomníku padlých a polní mší. Na slavnostní schůzi byla udělena vyznamenání zakládajícím členům. Odpoledne proběhly ukázky výcviku, záchranných prací při požáru a ukázky pořadového výcviku. Tady se předvedlo také družstvo žen, které ve sboru pracovalo. Další léta máme zápisy opět velice strohé, tady se ukazuje, že hasiči raději pracují než píší. Ve sboru cvičila s dobrými výsledky družstva žen a mužů.

 

    

    Družstvo žen.

    Družstvo mužů.

    V roce 1961 nám z okresu přislíbili PPS-8, kterou převzal pan Mirek Kolíšek - zbrojmistr. Nový výbor schvaluje sestavit družstvo dorostenců. Ustavují se žňové hlídky, byla vybudována požární studna, probíhá sběr železného šrotu, organizují se brigády a  provádí  preventivní prohlídky.

    Družstvo dorostenců.

    Od roku 1975 sbor začíná pravidelně pracovat s dětmi, které se zúčastňují hry Plamen a ostatních soutěží v okrese. Sbor pořádá každoročně den dětí a jako jediná organizace v obci připravuje každoročně ples.

    Po roce 1989 přicházejí v požární ochraně velké změny, v té době máme 45 členů, z toho 10 žen. Výbor pracuje ve složení:

            starosta: Karel Fojtík

            velitel: Petr Mahovský

            strojnik: Jaroslav Rosa

            jednatel: Pavel Pospíšil

            hospodář: Zdeněk Flodr

    Začínáme se starat o běžeckou dráhu na hřišti a připravujeme s úspěchem první soutěž v Přísnoticích. Naše dorostenky se probojovaly do krajského kola v požárním sportu družstev.

    V r. 1994 obecní úřad zakoupil jednotce sboru nakladní automobil AVIA 30, kterou jsme brigádnicky skompletovali se starší nástavbou do dnešní podoby na dopravní automobil DA 12 s přenosnou stříkačkou o výkonu 1200 l/min. AVIA nahradila starou TATRU 805 s níž se těžce loučíme v roce 1995. Naše dorostenky se v soutěži požárního sportu znovu probojovaly do krajského kola.

    Po volbách v roce 1999 pracuje výbor ve složení: starosta: Karel Fojtík, velitel: Zdeněk Mahovský, hospodář: Rosa Jaroslav, strojník: Rostislav Vodička a referentka žen: Martina Dvořáková. Do sboru je přijato několik mužů a žen. Společně s Hasičským záchranným sborem v Židlochovicích, se kterým velice dobře spolupracujeme, bylo provedeno námětové cvičení. Díky našim děvčatům které vedou mládež máme stále dvě družstva dětí zapojené do soutěží hry Plamen. Máme aktivní družstvo mužů a žen. Dorostenky se opět probojovaly do krajského kola v požárním sportu konaném v Drnholci. Zúčastnili jsme se námětového cvičení ve Velkých Němčících a záchranných prací při záplavách v Židlochovicích. Po zkušenostech ze Židlochovic zakupujeme z výtěžku sběru železného šrotu elektrické kalové čerpadlo, sadu hadic a s pomocí sponzorů savice, nádrž na vodu pro požární sport a výcvik.

    Ve dnech 8.a 9.5.2004 oslavil sbor 100 let od svého založení. Oslavy odstartovala soutěž mladých hasičů v požárním sportu, výstava hasičských exponátů a odpoledne slavnostní schůze s předáním vyznamenání členům sboru. Druhý den slavnostní mše svátá, průvod obcí a ukázky historické i současné hasičské techniky. Foto zde.

    V roce 2004 získala jednotka CAS K 25 LIAZ 101, která byla následně repasována členy jednotky a sboru. Foto.

    V roce 2006 se sbor podílel na záchranných a likvidačních pracích, pri rosáhlých jarních povodních v okolí Židlochovic.

  Dne 14.10.2008 sbor obdržel ocenění od hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Stanislava Juránka, pamětní stuhu "Za obětavou práci". 

Tento rok byla zařazena do výjezdu CAS K 25 LIAZ 101.

    Od konce roku 2009 pracuje výbor ve složení: starosta SDH: Karel Fojtík, náměstek starosty: Ivo Fiala, velitel SDH a JSDH: Zdeněk Mahovský, hospodář: Jaroslav Rosa, strojník: Jaroslav Bříza, jednatel: Lucie Sedláková, vedoucí mládeže: Dagmar Bohatá, referentka žen: Gabriela Rosová, organizační referent: Jaromír Pospíšil, kronikář: Věra Cechmeisterová,referent technicko-materiálové základny: František Rous a referent prevence a výchovné činnosti: Radim Šmíd. V revizní komisi působí Jozef Sosnár jako předseda a Libor Bažant a Jaroslav Ráb jako revizoři.

    V letech 2009 - 2012 jsme každý rok připravili veřejnou zabíjačku na návsi, hasičský ples a sál pro dětský maškarní ples, sběr železného šrotu, den dětí a již tradične 8. května soutěž Ligy mládeže okresu Brno - venkov. Také jsme pořádali společně s OSH a KSH ČMS soutěže pro mládež i dospělé na úrovni okresu a kraje. Stále pečujeme o běžeckou dráhu na hřišti. Ve sboru pracují družstva žen a mužů a dvě družstva dětí a jednotlivci v kategorii dorostu. V této kategorii dorostenka Zuzana Bažantová postoupila do krajského kola v Hustopečích. Dospělí se zúčastňují soutěží v požárním sportu i soutěží zásahových jednotek a mládež soutěží Ligy mládeže a Hry Plamen. V roce 2011 jsme nechali repasovat zásahovou a sportovní PS 12. Také zásluhou našich členů byl repasován DA 12 VW Transporter a sestaven přívěs pro požární sport. Foto. 

    V neděli 6. května 2012 jsme uspořádali slavnost Svěcení hasičských vozidel se mší svatou za zemřelé a živé hasiče v kostele sv. Václava, slavnostním průvodem a požehnáním hasičským vozidlům na návsi za účasti hostů a dobrovolných hasičských sborů z okolí. Foto.

    Mezi nejvýznamnější zásahy jednotky patřily požár skladu dekoračních předmětů v Hrušovanech u Brna, požár střechy výrobní haly v Pohořelicíh u Brna a požár borového lesa v Bzenci, kde byl vyhlášen zvláštní stupeň poplachu. Foto.

V prosinci roku 2012 byly započata stavba nové hasičské zbrojnice za kulturním domem. Foto.

Koncem dubna 2013 byla dokončena hrubá stavba hasičské zbrojnice.

Na začátku července 2013 se po 19 letech loučíme s DA 12 Avia A30 s rokem výroby 1971.

     Dne 7. června 2013 jsme získali bezúplatným převodem od Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje DA 12 Avia A31 s rokem výroby 1990, která silami našich členů prošla úpravami. Foto.

  Dne 28. ledna 2014 byla namontována vrata a okna do nové požární zbrojnice.

    V neděli 1. června 2014 sbor uspořádál oslavu 110. výročí založení sboru v Přísnoticích. Oslava začala ve 13 hodin mší svatou za zemřelé a živé hasiče v kostele sv. Václava v Přísnoticích. Z kostela šel průvod s historickými prapory sborů za doprovodu dechové kapely Základní umělecké školy z Velkých Bílovic na místní hřbitov, kde byla uctěna památka zesnulých hasičů položením věnce k pomníku a zazněla státní hymna. Poté průvod pokračoval k nové hasičské zbrojnici, kde proběhly proslovy představitelů sboru a hostů a byla předána ocenění členům sboru. Následovaly ukázky práce hasičů z doby minulé i současné. V okolí hasičské zbrojnice byla k shlednutí výstava hasičské techniky a uvnitř hasičské zbrojnice byla k vidění výstava fotografií, starých dokumentů, hasičského oblečení a výstroje. Oslavy se zúčastnila řada významných hostů a okolních sborů. 

V pondělí 17. listopadu 2014 bylo přestáhováno první zásahové vozidlo CAS K25 LIAZ společně s výstrojí a výzbrojí do nové hasičské zbrojnice. Cisterna se po 10 letech dočkala nového stání a hasiči po 108 letech mají odpovídající zázemí. 

Koncem května roku 2016 bylo dokončeno 2. nadzemní podlaží hasičské zbrojnice, kde vzniklo zázemí pro školení jednotky a klubovnu využívá i sbor dobrovolných hasičů, který pořídil na vlastní náklady vybavení klubovny (stoly, židle, vybavení kuchyně a jiné). Dne 15. listopadu 2016 byla usazena železná konstrukce věže na sušení hadic, která byla do konce listopadu opláštěna dřevěnými deskami. V průběhu března a dubna 2017 byla věž na sušení hadic dokončena, a to instalací výtahu na sušení hadic v úpravě pozinkovaním a montáží mřížky do podlahy věže. 

 

 

 

Historie v obrazech

 

??? na návsi ???

Milada Sedláková

??? Výcvik ???

??? Soutěž ???

p.Leopold Čaloud, soutěž Velké Nemčice.

 

 

 

 

 

 

 

 

Historie v obrazech II

1 | 2 | 3 >>
/album/historie-v-obrazech/img-0009-jpg1/
/album/historie-v-obrazech/img-jpg1/
/album/historie-v-obrazech/img-0002-jpg1/
/album/historie-v-obrazech/img-0007-jpg1/
/album/historie-v-obrazech/img-0003-jpg1/
/album/historie-v-obrazech/img-0001-jpg1/
/album/historie-v-obrazech/img-0004-jpg1/
/album/historie-v-obrazech/img-0005-jpg1/
/album/historie-v-obrazech/img-0008-jpg1/
/album/historie-v-obrazech/img-0006-jpg1/
1 | 2 | 3 >>

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode