SMĚRNICE ČINNOSTI S KOLEKTIVY MLADÝCH HASIČŮ

                                                    Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

H L A V A   I.

 

Článek 1. Mladý hasič

 

1.  1. Mladým hasičem se dle stanov SH ČMS může stát chlapec nebo děvče ve věku od 3 do 18 let, souhlasí-li s jejich členstvím zákonný zástupce a kolektiv mladých hasičů, pokud ve sboru působí. Závaznou podmínkou pro      členství je souhlas se stanovami SH ČMS a programem činnosti kolektivu mladých hasičů. Mladý hasič je řádným členem SH ČMS.

V kolektivech mladých hasičů působí i děti předškolního věku, mladší 6-ti let a svou celoroční činností se připravují na budoucí členství v SH ČMS, tzv. p ř í p r a v k a. Seznam těchto dětí do 6 let musí být v evidenci každého OSH (jméno, příjmení, RČ, bydliště ). Jako doklad o evidenci dítěte v  p ř í p r a v c e se dítěti vydává pouze Příloha k členskému průkazu mladého hasiče, kde se místo čísla členského průkazu uvádí písmeno P a za pomlčku rodné číslo dítěte (P – 950606/1111).

         

1.  2. Podmínky pro členství v kolektivu mladých hasičů

a)  odevzdaná přihláška zájemce s podpisem rodičů,

b)  rozhodnutí většiny členů kolektivu mladých hasičů pokud ve sboru působí, jinak rozhodnutí výboru SDH,

c)  složení slibu ve znění: „Slibuji na svou čest, že budu plnit a ctít zásady a cíle mladých hasičů“.

 

1.  3. Důkazem členství mladých hasičů je:

a)  registrace v evidenčním listu kolektivu MH vedeným a řádně registrovaným v SDH a na OSH,

b)  členský průkaz - řádně vyplněný, opatřený fotografií a podpisem mladého hasiče a souhlasem (podpisem) rodičů.

 

Článek 2. Věkové kategorie mladých hasičů

 

Děti ve věku do 6 let jsou zařazeni v  p ř í p r a v c e a na činnost mladého hasiče se připravují. Tyto děti jsou zapojeny do celoroční činnosti s ohledem na specifičnost jejich věkové kategorie. Konkrétní podmínky a principy zařazení stanoví příslušné Okresní odborné rady mládeže.

 

          Mladí hasiči ve věku od 6 do 11 let jsou zařazeni v kategorii mladší hasiči.

         

          Mladí hasiči ve věku od 11 do 15 let jsou zařazeni v kategorii starší hasiči.

 

          Mladí hasiči ve věku od 14 do 18 let se nazývají dorostenci a dorostenky.

 

          Přesné hranice věkových kategorií stanoví Směrnice celoroční činnosti jednotlivých

          kategorií.

         

Článek 3. Práva a povinnosti mladých hasičů

 

3.  1. Mladý hasič je oprávněn

a)  přiměřeně svému věku se podílet na činnosti sdružení, zvlášť činnosti kolektivu mladých hasičů; jednání tohoto kolektivu se zúčastňuje s rozhodujícím hlasem,

b)  být volen a volit do rady kolektivu mladých hasičů,  

c)  nosit stejnokroj,

d)  po dovršení věku 15 let volit na valné hromadě výbor SDH,

e)  být přítomen jednání valné hromady sboru.

 

3.  2. Mladý hasič je povinen

a)  dodržovat stanovy a vnitřní předpisy sdružení,

b)  přiměřeně svému věku se aktivně podílet na činnosti sboru, popř. kolektivu mladých hasičů,

c)  usilovat o získání základních odborných znalostí a dovedností,

d)  chránit majetek sdružení a podílet se na jeho rozvíjení.

e)  řídit se a respektovat pokyny vedoucího a instruktora

 

Článek 4. Disciplinární odpovědnost

 

4.  1. Pokud řádný člen soustavně

a)  neplní své základní členské povinnosti a pokud nepostačuje domluva či napomenutí při jednání většiny členů kolektivu, může být vyškrtnut,

b)  hrubě poruší některou základní členskou povinnost nebo svým jednáním poškozuje pověst sdružení, může být vyloučen.

 

4.  2. Vyškrtnutí a vyloučení projedná většina členů kolektivu MH, který je povinen

         provinivšímu se členu umožnit účast na jednání a rozhodne o něm výbor sboru.

 

4.  3. Pominou-li důvody, pro které došlo k vyškrtnutí nebo vyloučení, vyškrtnutý nebo

         vyloučený člen se může znovu ucházet o členství.

 

Článek 5. Zánik členství

 

a)  vlastním rozhodnutím mladého hasiče,

b)  vyloučením na základě rozhodnutí většiny členů kolektivu MH pokud ve sboru působí, jinak rozhodnutím výboru SDH,

c)  úmrtím mladého hasiče.

 

Článek 6.   Cíle při práci s mladými hasiči a zásady mladých hasičů

 

6. 1.   Cíle při práci s mladými hasiči

a)  seznamovat mladé hasiče s hlavními zásadami požární ochrany a vypěstovat v nich trvalé návyky k požární bezpečnosti,

b)  vést mladé hasiče k rozšiřování získaných vědomostí mezi ostatní mládež,

c)  spolupracovat s ostatními mládežnickými sdruženími a organizacemi či výchovnými institucemi,

d)  vést mladé hasiče k poznávání a ochraně přírody, poznávání sebe a svých kamarádů doma i v zahraničí,

e)  uceleným systémem školení a vzdělávání vychovávat své mladé hasiče a jejich vedoucí,

f)    sdružovat podněty pro práci mladých hasičů a zastupovat jejich zájmy.

 

6. 2.  Zásady mladých hasičů

a)  prohlubovat si svoje znalosti a dovednosti v požární ochraně

b)  poznávat a chránit přírodu, poznávat historii naší vlasti a historii hasičského hnutí.

c)  být čestným, ukázněným a kamarádským aktivně pracovat v kolektivu mladých hasičů, spolurozhodovat o jeho činnosti a pomáhat tam, kde je to zapotřebí.

d)  soustavně pečovat o své zdraví a celoroční systematickou činnosti zvyšovat svou fyzickou i psychickou kondici, ověřovat jí prostřednictvím soutěží.

 

 

H L A VA    II.

 

O r g a n i z a č n í   s t r u k t u r a

 

Článek 1.   Kolektiv mladých hasičů

 

1.  1. Kolektiv mladých hasičů sboru dobrovolných hasičů tvoří nejméně 5 mladých hasičů ve věku do 18 let, kteří se člení do jednotlivých družstev (v každém SDH působí tedy jen jeden kolektiv).

 

1.  2. Kolektiv mladých hasičů SDH je členěn na:

a)  přípravku

b)  družstva mladších hasičů  

     s počtem minimálně 9 členů ( OORM může udělit výjimku pro celoroční činnost -  

     min. 5 členů )

b)  družstva starších hasičů 

     s počtem minimálně 9 členů ( OORM může udělit výjimku pro celoroční činnost –

     min. 5 členů)

c)  družstva dorostu (chlapecká, dívčí) 

     s počtem minimálně 6 členů

e)  dorostenci jednotlivci  

f)   dorostenky jednotlivkyně

 

1.  3. Je-li ve SDH ustanoveno pouze jedno družstvo je považováno za kolektiv. V rámci

         statistických údajů se v tomto případě uvádí : počet kolektivů 1, počet družstev 1.

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode